Nieuw – notificatie einde indicatie in je mailbox

Deze week is er een nieuwe functionaliteit aan MeXtra toegevoegd.
Organisaties krijgen automatisch een mail toegestuurd wanneer een indicatie dreigt te verlopen. Men heeft vervolgens voldoende tijd om een herindicatie aan te vragen of andere stappen te ondernemen die nodig zijn. De notificatie wordt met tussenpozen 3 maal verstuurd.

De notificatie (fictieve cliënt) ziet er als volgt uit:

Een indicatie van Janssen, W.J. (afdeling: Oosterpoort West) verloopt over 28 dagen (08-08-2014).

Meer informatie over de indicatie:
PV (Persoonlijke Verzorging)
K3 (4 tot 6,9 uur per week)
03-04-2014 t/m 08-08-2014

Met vriendelijke groet, 

MeXtra

Tablets geven cliënten meer regie

Het gebruik van tablets in de zorg vergroot de eigen regie van cliënten, is efficiënt én effectief. Dit blijkt uit de pilot die in 2013 van start ging. Een vervolgpilot moet antwoord geven op de vraag of een brede invoering binnen Dichterbij en Kleur zinvol en wenselijk is.

Twintig ambulante gezinsbegeleiders van Dichterbij en Kleur en zestig cliënten en verwanten hebben in de eerste pilot ervaring opgedaan met zorg op afstand via iPads. Via een app van FocusCura kan de cliënt beeldbellen met zijn begeleider. Acties en afspraken die uit contacten voortvloeien, legt de begeleider vast in MeXtra. Dit is een online dossier en ondersteuningsplan, waar professionals, cliënten, verwanten en anderen die een rol spelen in het zorgproces de voortgang kunnen vastleggen. Eén cliënt, één plan, zo is het idee.

Online ondersteuningsplan
Verwanten zijn zeer te spreken over het online ondersteuningsplan via MeXtra. “Omdat ouders ook meewerken aan het plan, wordt het meer het plan van het gezin zelf en minder van de professional. De iPad maakt het rapporteren met behulp van MeXtra ook een stuk eenvoudiger en sneller.” Een meerwaarde vindt Charalda ook dat een gezin zelf situaties thuis kan filmen om die later met de begeleider te bespreken. “Je kunt ook online meekijken. Als een gezin samen zit te eten bijvoorbeeld, kun je via de iPad het gedrag van de cliënt bestuderen. Je zit dan als het ware zelf aan tafel.” Begeleiders zijn unaniem van mening dat zorg op afstand het efficiënt en effectief werken bevordert. Charalda: “Fysieke contacten worden deels vervangen door beeldzorgmomenten. Er zijn dus minder reistijd en -kilometers, bovendien kom je via zorg op afstand eerder to the point dan bij fysiek contact.” Lees het hele artikel op de website van KLEUR.

Hoe krijg je een afspraak bij VWS, een bijzondere aanleiding.

Een afspraak bij beleidsadviseurs van het ministerie van volksgezondheid, Welzijn en Sport is iets dat ik al langer wilde. Praten over resultaten die geboekt worden doordat mensen online samenwerken met behulp van MeXtra. Geen verkooppraatje maar ervaringen uitwisselen en ervoor zorgen dat zij weten wat wij doen.
Maar ja, hoe kom je daar binnen, ik heb wel een heel speciale aanleiding gevonden.

Op 11 februari 2014 verdedigde staatsecretaris Van Rijn de nieuwe Jeugdwet in de eerste kamer. Er was veel verzet om deze wet in te voeren, pas nadat Van Rijn de toezegging gaf een ‘Transitie Autoriteit Jeugd’ in te stellen was er een meerderheid voor deze wet.

Mijn gedachte ging direct uit naar de online strategie van VWS, zouden ze er aan gedacht hebben de domeinnaam transitieautoriteit.nl te registreren? Dat zal toch wel, toch even controleren….. En nee hoor deze en transitieautoritietjeugd.nl waren gewoon beschikbaar. Tja, dan vraag je erom. Ik was 2 minuten later dus eigenaar van beide domeinnamen.

Ik heb de volgende dag een pagina op SymaX.nl aangemaakt waarin ik uitleg gaf over waarom ik die domeinnamen had geregistreerd. Mijn boodschap was duidelijk.

Als staatsecretaris Van Rijn het domein www.transitieautoriteitjeugd.nl wil gaan gebruiken dan kan dat natuurlijk. Wij zijn geen domeinkapers. Het was voor ons een test om te controleren of de online strategie van het ministerie van VWS op orde is.

Via Twitter maakte ik het ook duidelijk: TransitieautoriteitJeugd

Op 12 maart, een maand na de domeinregistratie, ontving ik een mail van VWS. Ze willen graag eigenaar van de domeinnamen.

Het ministerie van VWS wil graag de domeinnaam transitieautoriteitjeugd.nl gaan gebruiken. Deze domeinnaam staat op naam van jullie en zoals jullie aangeven op de website (http://www.symax.nl/transitieautoriteit-jeugd/) zijn jullie bereid het domein over te dragen als het ministerie hier om vraagt.
Is het mogelijk om het domein naar ons te verhuizen zodat het ministerie van VWS het in gebruik kan nemen? Zo ja, hebben jullie voor ons de verhuistoken zodat we het proces ingang kunnen zetten.

Nadat ik ze heb laten weten dat ik toch ook echt die bak koffie wilde is er een afspraak gemaakt met 2 beleidsmedewerkers, een afspraak met staatsecretaris Van Rijn bleek te hoog gegrepen. Op 21 Maart reisde ik af naar Den Haag. Een inspirerende afspraak over de transitie jeugd, de mindset verandering die noodzakelijk is en ik vertelde verhalen over ervaringen met MeXtra en de proeftuinen die momenteel gaande zijn in Helmond, Gooi & Vechtstreek en Velp. Beleidsmedewerkers Marieke en Simone zijn vooral benieuwd naar  praktijkverhalen hoe burgers met een hulpvraag meer grip krijgen op hun leven doordat hun sociale netwerk versterkt wordt en hulpverleners  zich realiseren dat ze passant zijn.

Marieke en Simone waren nogal verbaasd dat ik de domeinnamen gratis heb afgegeven. Ik heb uitgelegd dat SymaX een waarde gedreven bedrijf is en dat we dus geen geld willen verdienen met dit soort activiteiten maar waarde toe willen voegen aan het sociale domein.

Kortom een bijzondere aanleiding om tot een afspraak bij VWS bij te komen, ik heb ervan genoten.

Wordt vervolgd.

 

 

Need I say more?

Herman Smit is een bevlogen hulpverlener die sinds een maand MeXtra gebruikt. Computers zijn niet bepaald zijn ding en een telefoon heeft hij om te bellen. Binnen een week is hij echter een bevlogen MeXtra ambassadeur bij I Care geworden, hier zijn verhaal:

“Sinds een aantal maanden maak ik voor mijn verslaglegging gebruik van Mextra. Als woon-en jobcoach bij I Care in Elst vind ik het van belang om adequaat te kunnen registreren wat er in een hulpverleningsproces gedaan wordt. De hulpvraag van de cliënt staat centraal, dat spreekt voor zich. Maar  Mextra is hier dan ook volledig op ingericht, is cliënt-georiënteerd! Mextra is dienend aan de cliënt en diens hulpvraag, zo ervaar ik het; een gebruikersvriendelijk en modern hulpmiddel, geen doel op zich. Praktisch in gebruik en eenvoudig eigen te makes, geen helpdesk nodig!

Met het zorgplan van de cliënt als leidraad, biedt dit systeem alle ruimte en mogelijkheden om snel en effectief te rapporteren. Evaluaties, dagrapportage, persoonsgegevens, een vademecum, om wat elementen te noemen. Een paar drukken op de knop, en het hulpverleenproces kan worden gezien en bewerkt; transparanter kan het niet naar mijn idee.

Een ander voordeel dat ik noemen wil van Mextra, is dat de tijd die het vergt om, bijvoorbeeld, te rapporteren te overzien is. In het hulpverleningsproces is de verslaglegging in Mextra geen tijdrovende klus, geen verlies van tijd die immers bedoeld is om zoveel mogelijk aan een cliënt te besteden. Zonder als een tandpastareclame te willen klinken, ik kan het echt aanraden!”

Stelselwijziging Jeugd zit boordevol kansen.

In het regeerakkoord dat op 29 oktober is gepresenteerd wordt uitvoerig ingegaan op de stelselwijziging die zich binnen de Jeugdzorg gaat voltrekken.

De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS.

Ik wil me richten op één alinea uit het akkoord:

“Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de
ondersteuning van één gezin.

Deze passage vind ik erg belangrijk. Het is iets waar ik al jaren de nadruk op leg en wat ook de uitgangpunten zijn in de digitale oplossing – MeXtra – die we hiervoor ontwikkeld hebben. Er zijn inmiddels verschillende instanties die al op deze wijze werken en MeXtra daarbij als ondersteunend hulpmiddel inzetten.
Binnenkort starten we in de gemeente Helmond met een pilot waar gezinswerkers én gezinsleden in één en dezelfde online oplossing samen gaan werken met als doel de eigen kracht in het gezin en het netwerk te mobiliseren. Alle betrokkenen leggen hun eigen bevindingen vast en zonder dat ze het door hebben dat het verankerd zit in een Plan-Do-Check-Act cyclus. De eindverantwoordelijke (regisseur) kan eenvoudig de voortgang monitoren door de Evaluatie module  te raadplegen om te zien aan welke doelen gewerkt wordt, door wie en met welk resultaat.

Transparantie voor alle betrokkenen.

 • De doelen worden helder beschreven en er worden concrete acties aan gekoppeld voor de betrokkenen.
 • Gezinsleden weten wat van hen wordt verwacht en wat ze van de professionals mogen verwachten.
 • Iedereen legt de eigen bevindingen vast.
 • Evaluaties worden niet alleen door professionals maar ook door de gezinsleden geschreven.
 • Deze openheid geeft vertrouwen.
 • Alles wordt vastgelegd op een PC en/of tablet (o.a. iPad) in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke Cloud oplossing.

Ik ben er van overtuigd dat deze verandering grote gevolgen gaat hebben in positieve zin mits gemeenten het lef hebben om het echt anders te gaan doen. Als ze in staat zijn om de burger hun ‘Eigen Kracht’ te laten ervaren zal deze stelselwijziging niet alleen kwaliteitswinst op gaan leveren maar zal het ook goedkoper kunnen dan nu het geval is omdat niet alles meer door professionals hoeft te gebeuren. Professionals zullen in de gezinnen als passant moeten opereren en op het moment dat het kan zich terug moeten trekken en van een afstand monitoren hoe het gezin zelf met de situatie omgaat.

Wilt u meer weten over de toepassingmogelijkheden van MeXtra binnen de WMO, neem dan contact met mij op.

Geert Klein Breteler
geert@symax.nl
tel: 06 29067462

MeXtra & Wrap Around Care

De gemeente Helmond start met een pilot om de Wrap Around Care ( WAC) methode te ondersteunen met MeXtra. Deze digitale  ondersteuning gaat gebruikt worden door gezinswerkers én burgers en eventueel andere direct betrokkenen. Dankers & Klokman ondersteunen dit project inhoudelijk.

Belangrijke uitgangspunten zijn:

 • Ouders zijn en blijven verantwoordelijk voor opvoeden en opgroeien
 • Beroepsopvoeders en omgeving helpen daarbij
 • De leefomgeving (wijk, school, vrije tijd) is fundament
 • Ondersteuning wordt ingeroepen in de natuurlijke leefomgeving
 • Ondersteuning is gericht op het herstel van normale leven
 • Ondersteuning is gezinsgericht en integraal
 • Eén kind, één gezin, één plan, één ondersteuner
 • Normaliseren in plaats van problematiseren

Een prachtig project, ik hou u op de hoogte van de voortgang.

Zorginnovatie eBook is gereed.

Dit ebook is, in co-creatie met 125 bevlogen innovators, in bijna 9 maanden tot stand gebracht.

Ook MeXtra staat genoemd als innovatie in het hoofdstuk ‘Let Patients Help’.

Het is mooi om te zien dat de bundeling van zoveel energie en kennis (van innovators, patienten, zorgverleners, bestuurders, wetenschappers etc) kan bijdragen aan hoe we de zorg in Nederland beter en betaalbaar kunnen maken en houden.

Veel innovatie en leesplezier toegewenst!!

Het eBook kun je hier gratis downloaden.