Berichten

Online participatie door client en diens netwerk

Participatie is een veelgebruikte term in de zorg, maar hoeveel cliënten ervaren in de dagelijkse gang van zaken werkelijk participatie? Dit geldt niet alleen voor cliënten maar ook voor de mensen in hun directe netwerk, denk aan mantelzorgers, ouders, kinderen, etc.

Binnen de programma’s (ECD) die professionals gebruiken om ondersteuningsplannen/zorgplannen op te stellen is het veelal niet mogelijk om de cliënt mee te laten doen. Ik kom veel professionals tegen die dat ook niet op prijs stellen. Het begeleiden/behandelen is hun domein en daar hoort de cliënt zich niet mee te bemoeien. Nu is dat volgens mij een houding die anno 2011 niet meer  lang stand kan houden.

Cliënten zijn steeds meer gewend om op allerlei gebied mee te doen in de maatschappij. Met de komst van internet wordt het ook steeds makkelijk om te participeren in bijvoorbeeld online communities, social media, etc.
Waarom komt het dan anno 2011 nog zoveel voor dat cliënten geen toegang hebben tot hun eigen dossier, of vinden we in de zorg dat het nog steeds het dossier van de professional is?

Gelukkig zien we allerlei initiatieven als Jeugdzorg 2.0 en VG 2.0 voorbij komen waarin meer eigen regie en participatie kernbegrippen zijn.

Om cliënten  toegang tot hun dossier te geven en zelf hun bevindingen vast te leggen heben wij MeXtra grondig aangepast. Cliënten en de mensen in hun netwerk kunnen nu als gebruiker in MeXtra worden toegevoegd. De zorgaanbieder kan vervolgens instellen wat deze gebruikers in het programma kunnen lezen maar ook waar ze zelf mogen schrijven.
Zo is het mogelijk om doelen aan een cliënt te koppelen zodat zij zelf op de voortgang van dat doel kunnen rapporteren.  Het verhoogt het commitment in de behandeling als mensen zelf mee kunnen en mogen doen.

Maar u kunt ook een map in het online dossier ontsluiten voor de cliënt zodat hij online documenten in kan zien, zoals bijvoorbeeld zijn zorgovereenkomst.
De mogelijkheden zijn legio, het is nu de tijd dat zorgaanbieders deze gaan zien en ze aan hun cliënten aan gaan bieden.

De techniek is er klaar voor, nu is de professional aan zet.

Nominatie #Duim2011

Doenn Begeleiding is genomineerd voor het gebruik van MeXtra in hun dagelijkse werk.

Doenn Begeleiding is een kleinschalige en ondernemende organisatie in Friesland.
Het kenmerkt zich door flexibiliteit, korte lijnen, open, transparant, laagdrempelig en is gericht op contact.
Doen Begeleiding is vernieuwend in de zorg omdat het gebruikt maakt van nieuwe media in de begeleiding. Voorbeelden zijn online begeleiding via chat, Skype en mail. Onlangs is Doenn begeleiding gestart met MeXtra. Dat is een online cliënt volgsysteem waarin begeleidingsplannen worden opgesteld en op de voortgang kan worden gerapporteerd. Het vernieuwende is dat ook de cliënt en diens netwerk hier een actieve rol in kunnen nemen. Zij worden gekoppeld aan te behalen doelen en te verrichten acties.

De cliënten en hun directe netwerk kunnen daarbij zelf online hun eigen voortgang en bevindingen vastleggen. Daarmee wordt dus de kennis van de professionele hulpverlener en die van de cliënt en zijn directe netwerk gebundeld en is deze altijd onine beschikbaar. Doenn Begeleiding creëert op deze manier een online support community.

Doenn Begeleiding benadrukt dat elke hulpvraag om een andere benadering vraagt. Zij vinden het daarbij belangrijk niet alleen te kijken naar de beperking, maar juist naar de mogelijkheden en hierbij de hulpvraag als uitgangspunt te gebruiken.

Hun credo is: Samen doen, mee doen en er toe doen

Wij zijn er trots op dat MeXtra genomineerd is voor deze publieksprijs. Het genereert extra aandacht voor een 2.0 oplossing in de zorg. De client kan online participeren hetgeen kan leiden tot meer commitment in de begeleiding/behandeling.

U kunt ons helpen door een stem uit te brengen op MeXtra.

Dan kan op http://www.zorgbelang-fryslan.nl/index.php?p=707

Kies voor MeXtra – Doenn, optie C.

Bij voorbaat dank voor uw stem.

#Duim2011