Berichten

Stelselwijziging Jeugd zit boordevol kansen.

In het regeerakkoord dat op 29 oktober is gepresenteerd wordt uitvoerig ingegaan op de stelselwijziging die zich binnen de Jeugdzorg gaat voltrekken.

De jeugdzorg wordt in 2015 gedecentraliseerd naar gemeenten. De decentralisatie omvat alle onderdelen: de jeugdzorg die nu een verantwoordelijkheid is van de provincie, de gesloten jeugdzorg onder regie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de jeugd-GGZ die onder de ZVW valt, de zorg voor lichtverstandelijk gehandicapten jongeren op basis van de AWBZ en de jeugdbescherming en jeugdreclassering van Veiligheid en Justitie. Deze decentralisatie wordt gecoördineerd op het ministerie van VWS.

Ik wil me richten op één alinea uit het akkoord:

“Eén gezin, één plan, één regisseur” is het uitgangspunt bij de decentralisaties in het sociale domein: bij de wet werken naar vermogen, de algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet maatschappelijke ondersteuning en de jeugdhulpverlening. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van overheidszijde. Er komt een einde aan de praktijk waarbij vele hulpverleners langs elkaar heen werken bij de
ondersteuning van één gezin.

Deze passage vind ik erg belangrijk. Het is iets waar ik al jaren de nadruk op leg en wat ook de uitgangpunten zijn in de digitale oplossing – MeXtra – die we hiervoor ontwikkeld hebben. Er zijn inmiddels verschillende instanties die al op deze wijze werken en MeXtra daarbij als ondersteunend hulpmiddel inzetten.
Binnenkort starten we in de gemeente Helmond met een pilot waar gezinswerkers én gezinsleden in één en dezelfde online oplossing samen gaan werken met als doel de eigen kracht in het gezin en het netwerk te mobiliseren. Alle betrokkenen leggen hun eigen bevindingen vast en zonder dat ze het door hebben dat het verankerd zit in een Plan-Do-Check-Act cyclus. De eindverantwoordelijke (regisseur) kan eenvoudig de voortgang monitoren door de Evaluatie module  te raadplegen om te zien aan welke doelen gewerkt wordt, door wie en met welk resultaat.

Transparantie voor alle betrokkenen.

  • De doelen worden helder beschreven en er worden concrete acties aan gekoppeld voor de betrokkenen.
  • Gezinsleden weten wat van hen wordt verwacht en wat ze van de professionals mogen verwachten.
  • Iedereen legt de eigen bevindingen vast.
  • Evaluaties worden niet alleen door professionals maar ook door de gezinsleden geschreven.
  • Deze openheid geeft vertrouwen.
  • Alles wordt vastgelegd op een PC en/of tablet (o.a. iPad) in een eenvoudige en gebruiksvriendelijke Cloud oplossing.

Ik ben er van overtuigd dat deze verandering grote gevolgen gaat hebben in positieve zin mits gemeenten het lef hebben om het echt anders te gaan doen. Als ze in staat zijn om de burger hun ‘Eigen Kracht’ te laten ervaren zal deze stelselwijziging niet alleen kwaliteitswinst op gaan leveren maar zal het ook goedkoper kunnen dan nu het geval is omdat niet alles meer door professionals hoeft te gebeuren. Professionals zullen in de gezinnen als passant moeten opereren en op het moment dat het kan zich terug moeten trekken en van een afstand monitoren hoe het gezin zelf met de situatie omgaat.

Wilt u meer weten over de toepassingmogelijkheden van MeXtra binnen de WMO, neem dan contact met mij op.

Geert Klein Breteler
geert@symax.nl
tel: 06 29067462

Online participatie door client en diens netwerk

Participatie is een veelgebruikte term in de zorg, maar hoeveel cliënten ervaren in de dagelijkse gang van zaken werkelijk participatie? Dit geldt niet alleen voor cliënten maar ook voor de mensen in hun directe netwerk, denk aan mantelzorgers, ouders, kinderen, etc.

Binnen de programma’s (ECD) die professionals gebruiken om ondersteuningsplannen/zorgplannen op te stellen is het veelal niet mogelijk om de cliënt mee te laten doen. Ik kom veel professionals tegen die dat ook niet op prijs stellen. Het begeleiden/behandelen is hun domein en daar hoort de cliënt zich niet mee te bemoeien. Nu is dat volgens mij een houding die anno 2011 niet meer  lang stand kan houden.

Cliënten zijn steeds meer gewend om op allerlei gebied mee te doen in de maatschappij. Met de komst van internet wordt het ook steeds makkelijk om te participeren in bijvoorbeeld online communities, social media, etc.
Waarom komt het dan anno 2011 nog zoveel voor dat cliënten geen toegang hebben tot hun eigen dossier, of vinden we in de zorg dat het nog steeds het dossier van de professional is?

Gelukkig zien we allerlei initiatieven als Jeugdzorg 2.0 en VG 2.0 voorbij komen waarin meer eigen regie en participatie kernbegrippen zijn.

Om cliënten  toegang tot hun dossier te geven en zelf hun bevindingen vast te leggen heben wij MeXtra grondig aangepast. Cliënten en de mensen in hun netwerk kunnen nu als gebruiker in MeXtra worden toegevoegd. De zorgaanbieder kan vervolgens instellen wat deze gebruikers in het programma kunnen lezen maar ook waar ze zelf mogen schrijven.
Zo is het mogelijk om doelen aan een cliënt te koppelen zodat zij zelf op de voortgang van dat doel kunnen rapporteren.  Het verhoogt het commitment in de behandeling als mensen zelf mee kunnen en mogen doen.

Maar u kunt ook een map in het online dossier ontsluiten voor de cliënt zodat hij online documenten in kan zien, zoals bijvoorbeeld zijn zorgovereenkomst.
De mogelijkheden zijn legio, het is nu de tijd dat zorgaanbieders deze gaan zien en ze aan hun cliënten aan gaan bieden.

De techniek is er klaar voor, nu is de professional aan zet.